Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle voorwaarden dewelke zouden voorkomen op de handelspapieren van onze medecontractanten.

2. Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding worden onze offerten zonder verbintenis gedaan en kunnen zij op elk ogenblik worden herzien.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de eventuele opgegeven levering -en/of uitvoeringstermijn slechts bij benadering vermeld.

4. Zolang de geleverde koopwaar niet volledig is betaald, blijft zij eigendom van de verkoper, de eigendomsoverdracht wordt zodoende uitgesteld tot aan de volledige betaling van de koopprijs. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting. De goederen reizen bijgevolg steeds op risico van de koper.

5. In geval van annulatie van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van de opdrachtgever is de deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de waarde van de bestelling .

6. Protesten tegen onze facturen dienen op straffe van verval van rechtsvordering aangetekend te gebeuren binnen een termijn van acht dagen na faktuurdatum. Bij niet tijdige betaling loopt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een konventionele intrest aan 12 % op het faktuurbedrag, vanaf de vervaldatum van de faktuur.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd worden met 12 % met een minimum van 120,00 € en een maximum van 2.500,00€, zelfs bij het toekennen van termijnen van respijt.
Deze verhoging dekt niet de gerechtelijke (invorderings)kosten dewelke bijkomend ten laste vallen van de in gebreke blijvende medecontractant.

Door het niet-betalen van één rekening op de vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden. Wij behouden ons daarenboven het recht voor ieder order of lopend contract te annuleren. Anderzijds kunnen voor alle fakturen, niet betaald op hun vervaldag, de eventuele toegestane kortingen tenietgedaan en het totale brutobedrag opgevorderd worden.

7. Het in gebruik nemen, verkopen, verhuren, enz ... van de goederen staat gelijk met de definitieve aanvaarding. Klachten dienen in elk geval binnen de drie dagen na levering aangetekend ter kennis worden gebracht op straffe van verval van rechtsvordering.

8. Op onze overeenkomsten is uitsluitend de Belgische wetgeving toepasselijk. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van KORTRIJK bevoegd.

CONDITIONS GENERALES

  1. Nous rejetons formellement toute condition figurant sur les documents commerciaux de nos négociants.

  2. Sauf mention contraire, toute offre est faite sans engagement et peut être révoquée à tout moment.

  3. Sauf accord contraire, l’éventuel délai de livraison et/ou d’exécution n’est mentionné qu’approximativement.

  4. Les marchandises restent la propriété entière du vendeur jusqu’au paiement entier, de ce fait la cession de propriété

est remise jusqu’au paiement entier du prix d’achat. Néanmoins le risque est à charge de l’acheteur dès la conclusion du contrat. Les marchandises voyagent donc toujours au risque de l’acheteur.

5. En cas d’annulation de la commande ou de résolution du contrat au préjudice de l’acheteur, ce dernier s’oblige à payer une indemnité forfaitaire à titre de dommages et intérêts s’élevant à 25 % de la valeur du contrat.

6. Toute réclamation au sujet de la facturation doit être faite par lettre recommandée dans un délai de huit jours à partir de la date de la facture sous peine de perte de droit. En cas de paiement tardif, la facture sera majorée de plein droit et sans mise en demeure des intérêts conventionnels de 12 % du montant de la facture, à partir de la date d’échéance de la facture.

En cas de non-paiement - à la date d'échéance - de la somme due, que ce soit dans sa totalité ou partiellement, le solde encore dû sera majoré de plein droit, après une mise en demeure n'ayant pas abouti de 12 % , avec un minimum de 120,00 EUR et un maximum de 2.500 EUR, même au cas où un certain délai de paiement aurait été accordé.

Cette majoration ne couvre pas les frais judiciaires de recouvrement incombant additionnellement et pleinement au co- contractant resté en demeure.

Par le non-paiement d’une facture à la date d’échéance, tous les montants dus viennent immédiatement exigibles, nonobstant les conditions de paiement accordées préalablement. En plus, nous nous réservons le droit d’annuler tout ordre ou contrat en cours. D’autre part toutes les factures restantent impayées à la date de leur écheance, nous nous réservons le droit d’annuler res remises accordées, et d’en exiger le montant brut.

7. L’usage, vente, location etc. des marchandises vaut comme acceptation définitive. En tout cas, des réclamations doivent être communiquées par lettre recommandée dans les trois jours après livraison sous peine de perte de droit.

8. Tout contrat est uniquement soumis à la loi Belge. Tout litige dépend de la compétence unique des Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de COURTRAI.